T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönerge’nin amacı; Üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri, mezunları, bunların eş ve çocukları ile yasal olarak bakmakla yükümlü oldukları bireylerin ve diğer konukların yemek, konaklama, kreş, spor, sağlık, kafeterya, kırtasiye vb. hizmetleri uygun bedelle ve sağlıklı bir şekilde alabilecekleri işletmelerin kurulması ve işletilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi İşletmesini ve iktisadi işletmeye bağlı birimlerin faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47. Maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191. Maddesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen;
- Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,
- Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,
- Yönetim Kurulu: İktisadi İşletmenin Yönetim Kurulunu,
- İşletme: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi İşletmesini,
- Birim: İşletmeye bağlı olarak işletilen yerleri,
- Denetleme Kurulu: İşletmenin Denetleme Kurulunu,
- Müdür: İktisadi işletme Müdürünü,
- Müdür Yardımcısı: İktisadi İşletmenin Müdür Yardımcısını,
- Birim Sorumlusu: İşletmenin her bir biriminden sorumlu olan kişiyi,

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Organları ve Görevleri
Yönetim Organları
Madde 5- İktisadi İşletmenin yönetim organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu,
b) Denetleme Kurulu.

Yönetim Kurulu
Madde 6-(1) Yönetim Kurulu, Rektör tarafından görevlendirilen; bir Rektör yardımcısı başkanlığında, beş akademik ve idari personel ve İşletme müdürü olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Rektör gerekli gördüğü durumlarda süresinin bitmesini beklemeden yönetim kurulu üyelerini görevden alabilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya alınan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir ve Yönetim Kurulu başkanının gerekli gördüğü hallerde salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Yönetim Kurulu Başkanının katıldığı taraf çoğunluk sağlamış kabul edilir.
(4) Yönetim Kurulu toplantılarına ait gündem, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri ile İşletme Müdürü gündeme ilişkin yazılı tekliflerde bulunabilirler.
(5) Yönetim Kurulu kararları karar defterine tarih ve sıra numarası ile yazılır.
(6) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir.
(7) Yönetim Kurulunun sekretarya iş ve işlemleri Müdür tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 7- Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) İşletmenin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönergede belirtilen amaçlar doğrultusunda İşletmenin çalışma ilkeleri, işleyişi ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,
b) İşletmenin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
c) Hizmet ve etkinliklerin bu yönerge hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
d) Her yıl işletmece hazırlanan bütçe taslağını Rektörün onayına sunmak,
e) Yılsonunda faaliyet raporu hazırlamak,
f) İşletmenin hizmet alanıyla ilgili birimlerinin yönetimini oluşturmak ve çalışma usul ve esasları hakkında yönergeler hazırlamak,
g) Yeni işletme birimlerinin açılmasına ve mevcut birimlerin Üniversite tarafından işletilmesi ve/veya kiraya verilmesi ya da kapatılması ile ilgili raporları hazırlayarak bu konularda belirlediği önerileri Rektör’ün onayına sunmak.
h) İşletmeye ait yıllık plan ve programlar hazırlamak,
i) İşletme Müdürü tarafından hazırlanan teklif, rapor, bilanço, gelir tablosunu görüşmek ve karara bağlamak,
j) Dava açılması, sulh ve feragate karar verilmesi ve alacak tahsilinden vazgeçilmesi vb. durumları ile ilgili kararları alarak Rektörün onayına sunmak,
k) Birimlerdeki mal ve hizmetlerin fiyatlarını belirlemek,
l) İşletmenin tüm birimlerinde ihtiyaç duyulacak personelin istihdamına ve personele ödenecek ücretlere (Ücret, ikramiye, mesai, sosyal haklar v.s) karar vermek,
m) İşletme Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen raporları Rektöre sunmak.
n) İşletmenin hizmet alanıyla ilgili yeni tesislerin açılmasına karar vermek,
o) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek,
Denetleme Kurulu
Madde 8- Denetleme Kurulu, üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen biri başkan olmak üzere iki akademik personel ile mali konularda deneyimli bir idari personelden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Denetleme Kurulunda görev alamazlar. İşletme en az yılda bir kez denetlenir ve rapor Rektörlük makamına sunulur. Rektör, gerekli gördüğü durumlarda iktisadi işletmeyi dışarıdan denetim kuruluşlarına denetlettirebilir.
Denetleme Kurulunun Görevleri
Madde 9- Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İşletmeyi ve bağlı birimlerini altı ayda bir idari ve mali yönden denetlemek,
b) Altı aylık denetim sonunda, İşletmenin tüm faaliyetlerini, muhasebe kayıtlarını, gelir ve gider tablosunu ve bilançosunun inceleyerek denetim raporunu hazırlamak ve Rektörlük Makamına iletilmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak,
c) Hazırlanan raporların zamanaşımı süresince İşletme Müdürlüğünde saklanmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevliler
İşletme Müdürü
Madde 10- İşletmenin sorumlu müdürüdür. İşletme birim sorumlularının amiridir. İşletme Müdürü Rektör tarafından üç yıllığına atanır. Yönetim kuruluna karşı sorumludur.
İşletme Müdürünün Görevleri
Madde 11- İşletme Müdürü aşağıdaki görevleri yapar:
a) İktisadi İşletmenin sevk ve idaresini, mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yerine getirir,
b) Yönetim Kurulunca belirlenen yetkileri ile sınırlı olmak üzere işletmeyi temsil eder,
c) İşletmenin tüm birimleri arasında eşgüdümü sağlar,
ç) İşletme için gerekli elemanların Yönetim Kurulu kararı ve Rektör onayı ile alınmasını sağlar,
d) Personelin çalışma saatlerini düzenler ve bunların görevlerini belirler,
e) Üzerinde zimmetli malzeme bulunan personelin sürekli veya geçici bir süre için ayrılışlarında, görev ve zimmetlerinin ilgililere devir ve teslimini sağlar,
f) Yönetim Kuruluna sunulacak teklif, rapor, bilanço, gelir-gider cetveli ve bütçeyi hazırlar,
g) Rektör tarafından onaylanan işletme bütçesini ait olduğu mali yıl içerisinde kullanır,
h) İşletmenin her türlü iş ve işlemleri hakkında, Yönetim ve Denetleme Kurulunun sözlü ve yazılı bilgi taleplerini yerine getirir, bu kurullarca istenilmesi halinde her türlü belgeyi verir,
ı) Birim gelirlerinin tahsil edilmesini sağlar,
i) İşletmenin Harcama Yetkilisi görevini yürütür,
j) İşletmenin malzeme, araç, gereç ve hizmet ihtiyaçlarının temin edilmesini görevlileri aracılığıyla yerine getirir,
k) Birimler için alınmış malların korunmasını sağlar,
l) Yetki alanına giren konularda, Vergi Dairesi, SGK ve diğer Resmi kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar ile verilen beyannamelerde işletmeyi temsil eder,
m) İşletme ile ilgili yönetim kuruluna önerilerde bulunur,
n) Birimler ile ilgili defter ve belgelerin zamanında ve usulüne uygun olarak düzenlenmesini sağlar,
o) İşletme adına bağış alır ve kabul eder ve yönetim kuruluna bilgi verir.
İşletme Müdür Yardımcılarının Görevleri
Madde 12- İşletme Müdürü’nün izinli bulunduğu zamanlarda bu görevi yürütmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı bir işletme müdür yardımcısını görevlendirir. İşletme Müdür Yardımcıları, müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından 3 yıllığına atanır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, müdür yardımcılarından birini Gerçekleştirme Görevlisi olarak görevlendirir.
Birim Sorumlusu ve Görevleri
Madde 13- Birim sorumlusu, İşletme birimlerindeki sevk ve idareden sorumlu olmak üzere her bir birime, İşletme Müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla 3 yıllığına görevlendirilir. Birim sorumlusu İşletme Müdürüne karşı sorumludur.
Birim sorumlusu aşağıdaki görevleri yapar.
a) Birimin sevk ve idaresini; mevzuat hükümleri, Yönetim Kurulu kararları ve İşletme Müdürünün verdiği talimatlara uygun olarak yerine getirir.
b) Sorumlu olduğu birimde çalışanların hizmetlerini aksatmadan yürütmelerini sağlar.
c) Birimin gerçekleştirme görevlisidir.
Muhasebe Sorumlusu ve Görevleri
Madde 14- İşletme Müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilen Muhasebe Sorumlusu aşağıdaki görevleri yapar.
a) İşletmedeki Muhasebe Sisteminin ve Muhasebe Bölümünün organizasyonundan sorumludur.
b) Muhasebe elemanları arasında görev dağılımını yapar.
c) Muhasebe kayıtlarının güncel mali mevzuata uygun bir şekilde tutulmasını sağlar.
ç) İşletmenin mali durumu hakkında İşletme Müdürüne ve Yönetim Kuruluna bilgi verir.
d) İşletmenin aylık ve yıllık mali tablolarını hazırlar/hazırlatır.
e) İşletmenin alacak ve borçlarını takip eder, alacakların tahsili için gerekli önlemleri alır.
f) Muhasebe kayıtlarının denetime hazır tutulmasını sağlar.
g) İşletme Müdürü ile birlikte İşletmenin yıllık bütçesini hazırlar; hazırlanan bütçe İşletme Müdürü tarafından Yönetim Kuruluna sunulur.
h) Mali işler kapsamında İşletme Müdürünün vereceği diğer işleri yapar.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ve Görevleri
Madde 15- İşletme Müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilen Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Taşınır Mal Yönetmeliğinde düzenlenen görevleri yapar.
Muhasebe Sorumlusu Mutemedi
Madde 16- Muhasebe Sorumlusunun önerisi ve işletme müdürünün onayı ile görevlendirilir.
Diğer Görevliler
Madde 17- Bu yönerge kapsamındaki hizmetlerin sunulmasında görev alacak, resepsiyon personeli, kasiyer, kat görevlisi, hizmetli v.b kişilerdir.
Görevlilerin Yükümlülükleri
Madde 18- İşletmede çalışanlar:
a) Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kurallara uygun davranırlar.
b) Görevinin gereğine uygun davranmak, nezaket kurallarına uymak zorundadırlar.
c) Sivil savunma, muhtemel yangın, sabotaj ve hırsızlık olayları ile ilgili tüm önlemleri idare ile birlikte noksansız olarak alırlar.
ç) Zimmetlerinde bulunan makine, cihaz ve diğer malzemeleri korumakla yükümlü olup, araçları kullanma talimatına uygun biçimde kullanırlar ve kullandırırlar.
d) Belirlenen çalışma periyotlarına göre görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gelir ve Giderler
Gelirler
Madde 19- (1) İşletmenin gelirleri bu yönergenin ikinci maddesinde belirtilen yerlerin işletilmesinden elde edilen gelirler, faiz gelirleri, kira gelirleri ve her türlü bağışlardan oluşur.
(2) İşletmenin gelirleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamasına Dair Esas ve Usullerin 27. maddesi ile belirlenmiş belgelerle muhasebe sorumlusu ya da muhasebe sorumlusu mutemedi tarafından tahsil edilir. Alındı veya alındı yerine geçen belge düzenlenmeden yetkili olmayan kişiler tarafından hiçbir şekilde tahsilât yapılamaz.
(3) İşletmenin nakitleri bankalarda muhafaza edilir. Muhasebe sorumlusu veya varsa muhasebe sorumlusu mutemedi, kasada tutulabilecek günlük nakit miktarını her yıl Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek miktarı aşmayacak şekilde belirler, bu miktarı aşan kısmı her gün bankaya yatırır. İşin gereği olarak saat 16.00’dan sonra ve tatil günlerinde yapılan tahsilat kurum kasasında saklanır ve ilk mesai günü bankaya yatırılır.
Giderler
Madde 20- (1) İşletmenin elde ettiği gelirler işletmenin konu ve amacına uygun olarak harcanır.
(2) Satın almalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir.
(3) Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğde ki düzenlemeye uygun olarak, birimlerin bakım ve onarımlarının yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu işletmelerden yıl içinde elde edilen gelirlerin brüt tutarının % 5’inden az olmamak üzere ayrılacak tutarlar ayrı bir hesapta tutularak söz konusu ihtiyaçlar için harcanır. Bu hesaptan yapılacak harcamalarda, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döşeme ve demirbaş alımlarında Başbakanlık ve/veya Maliye Bakanlığınca yayınlanan tasarruf genelgesi, talimatı ve tebliğlerine uyulur.
(4) İşletmece yapılan her türlü giderin belgelendirilmesi esastır.
(5) Ödemelerin banka kanalıyla yapılması esastır. Kasadan ancak Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından her yıl çıkarılacak olan Genel Tebliğ esaslarına göre belirlenen esaslara ve limitlere uyulmak kaydıyla ödeme yapılabilir. Gelir ve giderlerde hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta sona erer.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali İşlemler ve Hizmetlerin Yürütülmesi
Madde 21- (1) Hizmetler, Yönetim Kurulu Başkanının genel gözetiminde, İşletme Müdürü tarafından yardımcıları ve tesis sorumlularına yetki ve sorumluluklar verilmek suretiyle yürütülür.
(2) Süreli ve süresiz işler için işçi alımında Yönetim Kurulu Kararı ve Rektör onayı gereklidir. Bu işçilere ödenecek ücret ise Yönetim Kurulunca belirlenen ücret politikası Genelgesi hükümleri de göz önünde bulundurularak İşletme Müdürünün teklifi ve Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.
(3) İktisadi İşletme adına hesaplar Yönetim Kurulu kararı ile açılır.
(4) Hizmetlerin yürütülebilmesi için bankalarda açılan hesaplara para yatırmaya, para çekmeye, çek karnesi almaya, çek keşide etmeye, pos başvurusu yapmaya, bunun için gerekli belgeleri imzalamaya ve ödeme talimatı vermeye İşletme Müdürü yetkilidir. İşletme Müdürünün bu yetkilerini kullanma ve devretme esasları Yönetim Kurulunca ayrıca kararlaştırılır.
(5) İktisadi İşletmede görev yapan her kapsamda ki personelin, birimlerinin özelliği ve çalışma koşullarına göre, çalışma saatleri içerisinde hangi şartlarda yemek hizmetinden yararlanacakları Yönetim Kurulunca bir Genelge ile belirlenir ve Rektör onayı ile uygulanır.
(6) İktisadi İşletme bilanço ve gelir tablosu altı aylık ve yıllık olarak İşletme Müdürü tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulur.
(7) İşletme bünyesinde görevlendirilen üniversite personelinin her türlü izinlerinin kullanımında İşletme Müdürü yetkilidir.
(8) İşletme Müdürünün değişmesi durumunda, devir işlemlerine esas olmak üzere bu tarih itibariyle bilanço tanzim edilir.
(9) Hizmetin gerekleri doğrultusunda, sürekli çalışma durumu göz önünde tutularak, İşletme Müdürünün talebi üzerine, Yönetim Kurulunun gerekçeli kararına istinaden fazla mesai yapacak personel ve fazla çalışma saatleri için Rektörlükten onay alınır. Fazla mesai ücretinin saat ücreti Rektör onayı ile mevzuatlar dikkate alınarak belirlenir ve ayda en çok yüz (100) saate kadar fazla mesai ücreti ödenebilir. Fazla çalışma ücreti olarak Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ödeme yapılamaz.
(10) Görevi ve unvanı ne olursa olsun hiçbir kişi ve kuruluş, İşletmece verilen hizmetlerden bedelini ödemeden faydalandırılamaz. İşletme için tespit edilen ücretler hizmetin alındığı tarihte ilgililerden peşin olarak tahsil edilir. Banka veya kredi kartları ile yapılan tahsilat da peşin tahsilat olarak kabul edilir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü veya Üniversitenin birimleri tarafından düzenlenen bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklere katılımcı olarak davet edilenlerden ücret alınmaması, ancak Yönetim Kurulu Başkanının önerisi ve Rektörün yazılı onayı ile olur.
(11) İşletmenin muhasebe işlemleri, muhasebe sorumlusu tarafından gerçekleştirilir.
Defter ve belgelerin saklanması
Madde 22- İktisadi İşletme ile ilgili fatura, perakende satış belgesi, irsaliye, bordro, karar, rapor, yazı, mektup, telgraf, cetvel, senet, makbuz, tutanak, şartname, proje, hak ediş, vb. belgelerle ödemeleri gösteren belgeler, mukavele, taahhüt, mahkeme ilamları vb. her türlü belge uygun ortamlarda sorumluları tarafından en az 5 (beş) yıl süreyle muhafaza edilmelidir.
Fiyatlandırma esasları
Madde 23- Sunulacak mal ve hizmetlerin türü, miktarı ve fiyatları Yönetim Kurulunca belirlenir.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 24- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
Madde 25- (1) 15.06.2009 tarih ve 25 sayılı Senato’da kabul edilen “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi” ile 06.08.2010 tarih ve 35 sayılı Senato’da kabul edilen “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi İşletme Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 26- Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 27- Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

Yönergenin Kabul edildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunun
Tarihi ve Sayısı
12/10/2012 - 62