Page 9 - eylül-2020
P. 9

RTEÜhaber
    Üniversitemizde Akreditasyon Belgesi


    Takdim Töreni Gerçekleştirildi


                      değil, Üniversitemizin tamamında İSO  sitemiz bünyesinde kalite ve akreditasyon
                      9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi aldık.  süreçlerini koordine eden Rektör Yardım-
                      2018 yılında program akreditasyonlarını  cımız Prof. Dr. Ali BİLGİN’e ve ekibine,
                      başlattık. Bu anlamda ilk olarak 2019  akreditasyon için ilk belgeyi alma başarısı
                      yılında 3 programın akreditasyonu için  gösteren Biyoloji Bölüm Başkanımız Prof.
                      Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih- Dr. Nurhayat ÖZDEMİR’e ve sürece destek
                      Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları  veren öğretim elemanlarına, bütün bölüm-
      Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakül- Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine  lerinde akreditasyon için müracaat eden ve
    tesi FEDEK Akreditasyon Belgesi Takdim  (FEDEK) müracaat ettik. Bu programlarımız:  bu konuda diğer birimlerimize de örnek olan
    Töreni yapıldı.           Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü,  Fen Edebiyat Fakültemiz ile Eğitim Fakül-
      FEDEK  (Fen,  Edebiyat,  Fen- Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği  temiz Dekanlarına ve sürece destek veren
    Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri  ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği. Bu  öğretim elemanlarına, akreditasyon süreç-
    Akreditasyon Derneği) tarafından 06 Nisan  programlarımızdan Biyoloji Bölümünün  lerinde pozitif yaklaşarak, yapıcı önerilerde
    2020 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında  süreci tamamlandı. Diğer iki bölümümüzün  bulunan FEDEK ekibine teşekkür etti ve
    5 yıl geçerli olmak üzere akredite edilen  süreci devam ediyor, onlarda da en yakın  söz konusu belgenin eğitimin ve ar-genin
    Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi  zamanda sürecin tamamlanacağını ve  kalitesinin daha da artmasına yardımcı ol-
    Biyoloji  Bölümü  düzenlenen  törenle  belgelerimizi alacağımızı ümit ediyorum.  ması temennisiyle sözlerini tamamladı.
    akreditasyon belgesini aldı.    Özellikle FEDEK adına gelen heyetin   Avrasya  Üniversitesi  Rektörü-
      İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz  bölüm için söyledikleri Recep Tayyip  FEDEK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
    Konferans Salonunda tertip edilen törende  Erdoğan Üniversitesi Rektörü olarak beni  Kenan İNAN ise konuşmasına FEDEK’in
    açılış konuşması yapan Rektörümüz Prof.                 tarihçesinden  bahsederek  başladı.
    Dr. Hüseyin KARAMAN, Üniversite olarak                  FEDEK’e 2009 yılında YÖK tarafından
    yeni dönemdeki hedeflerinden söz etti.                akreditasyon  yetkisi  verildiğini  ve
    Rektörümüz: “Recep Tayyip Erdoğan                   derneğin ülkemizin her bölgesine hizmet
    Üniversitesi olarak hedeflerimizi; kalite,              sunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kenan
    akreditasyon ve uluslararasılaşma olarak               İNAN, akreditasyonun şeffaflık, güvenilirlik
    belirledik. Bunu da birçok farklı platforma             ve kontrol edilebilirlik açısından çok önemli
    ifade ettik. Bu konuda epey yol aldık, birçok              bir süreç olduğunu söyledi. Fen Edebiyat
    iş yaptık, ancak özellikle akreditasyon  ziyadesiyle memnun etti. Bu güzel çalışma  Fakültemiz Biyoloji Bölümünün akademik
    anlamında yapacak daha çok işimiz var.”  ve ekip ruhu için başta Fen Edebiyat  anlamda çok yeterli bir bölüm olduğunu
    dedi.                Fakültesi Dekanı ve Biyoloji Bölüm Başkanı  ifade eden Prof. Dr. Kenan İNAN: “Cesaret
                      olmak üzere bu sürece katkı veren destek  gösterip akreditasyona başvurdukları için
      Belirlenen üç hedefle ilgili hayata  veren öğretim üyelerine teşekkür ediyorum.
    geçirilen çalışmalardan da bahseden  2020 yılında ise; Eğitim Fakültesi: Türkçe  kendilerini tebrik ediyorum. Artık ÖSYM
    Rektörümüz:     “Yaptıklarımızdan  Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği,  kılavuzunda Biyoloji Bölümünün akredite
    bazılarını  sayacak  olursak  şunları  Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik  olduğu bilgisi yer alacak. Bu da tercih
    söyleyebiliriz: Üniversitemiz bünyesinde  Danışmanlık, Tıp Fakültesi ve İlahiyat  edilme nedeni olarak değerlendirilecektir.”
    Kalite  Koordinatörlüğünü  kurduk  ve  Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi: Fizik,  şeklinde konuştu.
    Üniversitemizin Kalite Eylem Planının  Kimya, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı   Konuşmaların ardından akreditas-
    belirleyerek kamuoyu ile paylaştık. 2016  ve  Tarih  Bölümlerinde  akreditasyon  yon belge takdimi gerçekleştirildi. Avrasya
    yılında YÖK Kalite Kurulu’na, Kalite  için müracaat ettik. Amacımız bütün  Üniversitesi Rektörü- FEDEK Yönetim Ku-
    Kurulu’nun kendisinin belirlediği ilk 20  programlarımızda akreditasyon süreçlerini  rulu Üyesi Prof. Dr. Kenan İNAN akreditas-
    Üniversiteden sonra bizzat müracaat ettik  tamamlayarak  akreditasyon  belgesini  yon belgesini Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin
    ve 2017 yılında dış değerlendirmesinden  almaktır.” ifadelerini kullandı. KARAMAN, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
    geçtik. 2018 yılında İSO 9001 Kalite                Prof. Dr. Serdar MAKBUL ile Fakültemiz
    Yönetim  Sistemi  Belgesi  için  Türk   Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanı- Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurhayat
    Standartları Enstitüsüne müracaat ettik ve  mızın belirlediği 2023 ve 2071 hedeflerine  ÖZDEMİR’e sundu.
    bir yıllık yoğun bir çalışma sonucunda, 2019  ancak eğitimde kalitenin artması ile ulaşıla-   Program günün anısına çektirilen
    yılında Türk Satandartları Enstitüsünden  bileceğine inandıklarını kaydeden Rektörü- fotoğrafla sona erdi.
    sadece bir bölümde veya bir fakültede  müz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Üniver-
                                                         9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12