Page 2 - eylül-2020
P. 2

RTEÜhaber
    Rektörümüz, Dekanlar ve Müdürlerle


    Değerlendirme Toplantısında Bir Araya Geldi


      Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin   Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin
    KARAMAN, 2020-2021 akademik yılının  KARAMAN: “Şunu açık ve net bir şeklide
    başlaması münasebetiyle gerçekleştirilen  ifade etmeliyim ki, uzaktan eğitim yüz
    değerlendirme  toplantısında  dekanlar,  yüze  eğitimin  alternatifi  değildir  ve
    yüksekokul, meslek yüksekokul ve enstitü  olamaz. Ülkemizde ve dünyada bir
    müdürleri ile bir araya geldi.   salgın süreci yaşıyoruz. Yaşadığımız bu
      Üniversitemiz  İktisadi ve  İdari  salgın döneminde tekerleği döndürmeye
    Bilimler Fakültesi Konferans Salonundaki  çalışıyoruz. Şu anda dünyanın en iyi
    toplantıda bir konuşma yapan Rektörümüz,  üniversiteleri bile eleştiriden uzak bir model  konularda bölüm başkanları ve öğretim
    eğitim-öğretimin  kalitesinden  ödün  ortaya koyamadılar. Yurt içinde ve yurt  elemanları ile toplantılar yapmalı ve süreci
    vermeden Güz Döneminde yapılacak  dışındaki üniversiteler de çevrimiçi/online  takip etmelidir.” ifadelerini kullandı.
    çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler verdi. ve hibrit sistemleri kullanıyorlar.” dedi.   Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin
                         Uzaktan öğretim sürecinde iki temel  KARAMAN, yöneticilere seslenerek öğretim
                      sorunun olduğunu belirten Rektörümüz:  elemanları ile sürekli yapacakları toplantılar
                      “Mevcut sorunlardan birincisi bölüm ve  sayesinde akademik disiplinin korunacağını
                      programların  öğrenciye  kazandırmayı  söyledi.
                      taahhüt ettikleri bilgi, beceri ve yetkinlikleri
                      kazandırıp kazandıramadığı sorunudur.   Uzaktan eğitim sürecini; çevik
                      İkincisi de ölçme ve değerlendirmenin  yönetim, güçlü koordinasyon ve esnek
                      nesnel olup olmadığı, adil ve güvenli  kararlar alarak yönetmek istediklerini
                      bir  ölçme-değerlendirme  yapılıp  belirten Üniversitemiz Rektörü, her birimin,

      Üniversitemiz Senatosu tarafından  yapılamadığıdır.  Bütün  bölüm  ve  hatta her programın kendine has şartlarının
                                        olduğunu bunu da en iyi ilgili bölüm başkanı
    alınan karar gereği 2020-2021 eğitim ve  programlar  öğrenciye  kazandırmayı  ve bölümün öğretim elemanları ile ilgili
    öğretim yılı Güz Döneminin Üniversitemizde  taahhüt ettikleri bilgi, beceri, yetkinlik ve  birimin Dekan veya Müdürünün bileceğini
    12 Ekim 2020 tarihinden itibaren uzaktan  kazanımları nasıl kazandırabilirim arayışı  söyledi.
    eğitimle yürütülmesine karar verildiğini  ve derdinde olmalıdır. Bölümler olarak
    hatırlatan Rektörümüz, uzaktan eğitimin  uzaktan öğretim var diye öğrenciye taahhüt   Genel esaslar hakkında bilgilerin de
    yüz yüze eğitimin alternatifi olamayacağına  ettiğimiz bilgi, beceri ve yetkinliklerden  verildiği toplantı, Rektörümüzün katılımcılar
    dikkat çekti.            vazgeçemeyiz.  Fakülte,  Yüksekokul  tarafından kendisine yöneltilen soruları
                      ve Meslek Yüksekokulu yönetimleri bu  cevaplaması ile sona erdi.

     Rektörümüz YÖK Kalite


     Kurulu Toplantısına Katıldı        Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN’ın da katıldığı
     Yükseköğretim Kalite Kurulu 2020 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme
     Programı Takım Başkanları Toplantısı video konferans sistemiyle yapıldı.
        Yükseköğretim Kurulu Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer
     ELMAS’ın başkanlığındaki toplantıya Yükseköğretim Kalite Kurulu
     Üyeleri katıldı.
        Çeşitli  gündem  maddelerinin  görüşüldüğü  toplantıda
     üniversitelerin eğitim-öğretim süreleri, ölçme ve değerlendirme, içerisinde
     bulunduğumuz pandemi döneminde eğitim ve öğretim süreçlerinde
     yaşanan duruma uyum göstermesi ve öğrenme çıktılarına ulaşma
     çabaları ve yükseköğretimde kalite konusunda yapılması planlanan
     çalışmalar ele alındı.    2
   1   2   3   4   5   6   7