Page 1 - Ekim-2020
P. 1

RTEÜhaber
   RTEÜhaber
    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gazetesi


    Ekim 2020                rteuhaber@erdogan.edu.tr                   Sayı: 86

    Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet


    Toplantısı Rize Belediyesinde Gerçekleştirildi

                      Recep Tayyip Erdo- Nusret BAYRAKTAR’ın vakfın faaliyetleri hakkındaki bilgilendirme-
                     ğan Üniversitesi Ge- si ile başladı.
                     liştirme Vakfı Mütevelli   Toplantıda, Üniversitemizin fiziki ve teknolojik altyapısı ile
                     Heyet Toplantısı, Rize  eğitim, araştırma ve uygulama imkânlarının geliştirilmesi, kurumun
                     Belediyesi Encümen  alt yapısının daha da güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilmesi
                     Toplantı Salonu’nda  planlanan projeler ve yatırımlar değerlendirildi ve fikir alışverişinde
                     gerçekleştirildi.  bulunuldu.
                      Mütevelli Heyet Baş-
                     kanı Nusret BAYRAK-
    TAR başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
    Fahri KASIRGA, Rize Valisi Kemal ÇEBER, Rize Belediye Başkanı
    Rahmi METİN, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, TÜGVA
    Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal ERDOĞAN, RTEÜ
    Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri Av. Harun MERTOĞLU, RTEÜ
    Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri Hamdi SAFİ, Abdulkadir
    KART ve Ali KOPUZ katıldı.
      Toplantı, RTEÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

    Rektörümüz Akademik Kurul Toplantılarına Katıldı                      ve yükseköğretim camiasına hayırlı olması
                      temennisinde bulunarak konuşmasına baş-
                      ladı.

                         Rektörümüz, üniversitelerin asli gö-
                      revlerinin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu çağ-
                      daş ve nitelikli insan gücünü yetiştirmek
                      olduğunu hatırlatarak “ Öğrenci merkezli
                      olmanın yanında biz hem nicelik, hem de
                      nitelik olarak Üniversitemizi geliştirme nok- ğimiz yıllarda elde ettiği başarıların üstüne
                      tasında gece gündüz demeden çalışmaları- bu yıl çok daha fazla başarılar katıp, belir-
                      mıza devam edeceğiz.” dedi.     lenen hedefler çerçevesinde ilerlemesi ge-
                         Rektörümüz, Üniversitemizin geçti- rektiğini söyledi.
      Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KA-
    RAMAN, 2020-2021 Akademik Yılının                      Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
    başlaması dolayısıyla Ziraat Fakültemiz                Mustafa AKBULUT, Pazar Meslek Yükse-
    ve Pazar Meslek Yüksekokulumuzda ger-                kokul Müdürü Prof. Dr. Adil BAKOĞLU ve
    çekleştirilen Akademik Kurul Toplantılarına               öğretim elemanlarının hazır bulunduğu top-
    katıldı.                                 lantılarda salgın sürecinde eğitim-öğretim
                                        süreçleri ile akademik faaliyetler konuşul-
      Düzenlenen toplantılarda Rektörü-                 du.
    müz, yeni akademik yılın Üniversitemize
   1   2   3   4   5   6