RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Sürekli İşçi Alımı Sonuçları (Temizlik-Güvenlik Görevlisi)- Sözlü Sınav Sonucuna Göre Asıl ve Yedek Adayların Listesi ile Adaylardan İstenilen Belgeler
15 Aralık 2020 Salı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi merkez ve bağlı birimlerinde “4857 sayılı İş Kanunu” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında İŞKUR üzerinden 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında ilan edilen 38 (otuz sekiz) adet Temizlik Görevlisi (Normal), 2 (iki) adet Temizlik Görevlisi (Engelli), 1 (bir) adet Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) ve 2 (iki) adet Güvenlik Görevlisi (Normal) statüsünde “sürekli işçi” ilanına başvuranlar arasından 3 Aralık 2020 tarihinde mevzuat uyarınca her bir statü için istihdam edilecek sayının 4 katı asıl ve 4 katı yedek aday noter kurası ile belirlenmiş ve noter kura çekilişinde belirlenen asıl adaylara 08-10 ve 11 Aralık 2020 tarihlerinde sözlü sınav(mülakat) yapılmıştır.
Yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından da 15.12.2020 tarihinde noter kurası ile asıl ve yedek adaylar belirlenmiştir. Asıl ve yedek adayların listesi ile adaylardan istenen belgeler aşağıda açıklanmıştır. Asıl listede bulunan adayların, istenilen belgeleri, 23 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Adayların atama işlemleri, Kurumumuza ibraz etmiş oldukları belgelerin ilanda belirtilen şartlar yönünden uygunluğunun tespit edilmesi sonucuna göre yapılacak olup gerektiğinde ilgililerle irtibata geçilecektir. Herhangi bir nedenle asıl adaylardan atama yapılamaması halinde yedek adaylarla irtibata geçilecektir. İlgililere duyurulur.

Güvenlik Görevlisi(Normal)
Temizlik Görevlisi(Engelli)
Temizlik Görevlisi(Eski Hükümlü veya TMY)
Temizlik Görevlisi(Normal)


İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru/Atama Formu(tıklayınız)
2- Nüfus cüzdanı örneği (aslı idarece görülecektir),
3- Öğrenim belgesi örneği (diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti mutlaka idarece görülecektir),
4- Adli sicil kaydı (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
6- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir),
7- Temizlik Görevlisi (Normal), Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) ve Güvenlik Görevlisi (Normal) statüsünde başvuru yapanların vardiyalı sistemde çalışmalarına engel olmadığına ilişkin sağlık raporu,
8- Güvenlik Görevlisi (Normal) statüsünde istihdam edileceklerin 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olduğu ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olduğunu gösterir belge. (Özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay süreyle geçerli olacak şekilde),
9- Güvenlik Görevlisi (Normal) statüsünde istihdam edileceklerin bayan adaylar için en az 165 cm boyunda olmak ve boyun son iki hanesinde yazan rakama göre ± 10 kg ağırlığına sahip olmak; erkek adaylar için en az 170 cm boyunda olmak ve boyun son iki hanesinde yazan rakama göre ± 15 kg ağırlığına sahip olmak şartına ilişkin belge. (Bu şarta ilişkin belge, sağlık kurumlarından alınacaktır.)
10- Temizlik Görevlisi (Engelli) statüsünde istihdam edileceklerin ilgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından almış oldukları, doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu engelliler için sağlık kurulu raporu ile durumlarını belgelendirmeleri,
11- Eski Hükümlü statüsünde istihdam edileceklerin, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri, 
12- Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde istihdam edileceklerin, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri,
13- Öncelik hakkına sahip olarak başvuru yapanların, öncelik hakkına sahip olduklarını gösterir belge ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )