RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Eğitim Öğretim Süreçlerine İlişkin Uygulama Esasları
10 Eylül 2020 Perşembe

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu, 10.09.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında eğitim öğretim süreçlerinin nasıl olacağı konusunu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.08.2020 tarihli “Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama Metni” ve “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi” ile Sağlık Bakanlığı’nın 04.09.2020 tarihinde üniversitelere gönderilen; “2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesi” şeklindeki görüşüne ilaveten öğrenci ve paydaşlarımızla yaptığımız görüşmeler ve son günlerde KOVİD-19 küresel salgını kapsamında hasta sayılarındaki ciddi artışlar göz önünde bulundurularak çok yönlü olarak değerlendirmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; KOVİD-19 salgınının ülkemiz ve şehrimizdeki mevcut durumu, iç ve dış paydaşlarımızın görüşleri, ülkemizin 81 ilinin yanı sıra 46 farklı ülkeden öğrencilerimizin seyahat, konaklama, sosyal koşullar, sürdürülebilir eğitim öğretim süreçleri gibi birçok faktör ve bunların salgının yayılması üzerindeki etkisi, KOVİD-19’un bulaş riskinin ve yayılımının azaltılmasına katkıda bulunmak ve öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimizin ve içinde yaşadığımız toplumun sağlığını tehlikeye atmamak adına 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde eğitim-öğretimin mümkün olan en etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Senatomuz tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Genel Esaslar:

 1. Klinik uygulama / intörn eğitimi içeren programlar “Karma Eğitim (Hibrit)”, diğer programlarda ise “Uzaktan eğitim” yönteminin uygulanmasına,
 2. Teorik dersler ile hem teorik hem de uygulaması ya da laboratuvar çalışması bulunan derslerin uzaktan eğitim yöntemi ile eş zamanlı (çevrimiçi, canlı ders) yapılmasına,
 3. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yürütülen klinik uygulama/intörn eğitimlerinin, ilgili birim kurulu kararı ile salgından korunma, fiziki şartlar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak seyreltilmiş gruplar ile dönüşümlü olacak şekilde yüz yüze yapılmasına veya bahar dönemine ertelenmesine ya da dijital imkânlar kullanılarak uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına,
 4. Üniversitemize ait yerleşkelerin öğrencilerimizin erişimine açık olmasına ve öğrencilerimizin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yerleşkelerimizdeki sosyal imkanlar ile açık alanları ve kütüphaneleri kullanmalarına,
 5. Üniversitemizde araştırma ve projelerin kesintiye uğramaksızın devam etmesi öğretim elemanlarımızın yerleşkelerimizde araştırmalarını ve bilimsel faaliyetlerini sürdürmelerine bağlıdır. Bunun için birim yöneticilerimizin tüm önlemleri almalarına,
 6. Birimler tarafından, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla sanal seminer, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine,
 7. Birimlerin, uzaktan eğitimle ilgili olarak alacakları her türlü tedbir ve uygulamada, engelli öğrencilerin engel durumlarını mümkün olduğu oranda dikkate almalarına,
 8. 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için kayıt dondurma talebinde bulunacak öğrencilerin, kayıt dondurma talep dilekçelerinin açıklama/gerekçe kısmına Kovid 19 salgını yazmalarının yeterli olmasına ve bu durumdaki öğrencilerden başka bir belgenin istenmemesine,
 9. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için birimler tarafından danışmanlık faaliyetlerine özel önem verilmesine ve danışmanlık faaliyetlerinin aktif bir şekilde yürütülmesine,
 10. Üniversitemize yeni kayıt olan öğrencilerimize birimleri ve Üniversiteyi tanıtmak amacıyla birimler tarafından sanal oryantasyon programlarının düzenlenmesine,
 11. Küresel salgının seyri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile YÖK Başkanlığının görüşleri doğrultusunda ve gerektiğinde tüm bu uygulamaların Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu tarafından yeniden gözden geçirilmesine,

 

Hazırlık Sınıfı:

 1. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında (İngilizce, Arapça) eğitim öğretimin uzaktan eğitim yöntemiyle eş zamanlı (çevrimiçi, canlı ders) yapılmasına,

 

Ortak Zorunlu (5İ) Dersler:

 1. Bütün programlarda var olan ortak zorunlu derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil), salgın öncesinde olduğu gibi, uzaktan eğitim yolu ile eş zamanlı olmayan (asenkron) şekilde yürütülmesine,

 

Staj ve Uygulamalar:

 1. Öğretmenlik uygulaması ve Okul Deneyimi derslerinin salgın koşulları ile korunma kuralları dikkate alınmak ve kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanmak suretiyle ilgili kurumlarla işbirliği içinde yüz yüze yürütülmesine, mümkün olmaması durumunda uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilmesine,
 2. Teorik dersten bağımsız uygulama ve laboratuvar çalışmalarının; ilgili öğretim elemanın görüşü ve birim kurulu kararı ile dijital imkânlar kullanılarak uzaktan eğitim yöntemi veya ödev, proje, sunum, vaka analizi vb. yöntemlerle yapılmalarına ya da Bahar Yarıyılına ertelenmesine, mümkün olmayan durumlarda ise salgından korunma, fiziki şartlar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak seyreltilmiş gruplar ile dönüşümlü olacak şekilde yüz yüze yapılmasına,
 3. Güz yarıyılında mezuniyet aşamasında bulunan veya tekrara kalmış öğrencilerin (Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi hariç); staj yeri bulmaları ve bütün yasal sorumluluğu kabul etmeleri şartıyla stajlarını mevzuat çerçevesinde yapmalarına; staj yeri bulamayan güz dönemi sonunda mezun olma durumunda olan öğrencilerin ise, herhangi bir hak mahrumiyeti yaşamamaları için, stajlarını bölümün görüşü ve birim kurulu kararı ile dijital imkânlar kullanılarak uzaktan eğitim yöntemiyle veya ödev, proje, sunum, vaka analizi vb. yöntemlerle yapmalarına,
 4. Güz dönemi sonunda mezuniyet aşamasında bulunan veya tekrara kalmış Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi öğrencileri için ise, “Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Sözleşmesi (STCW 1978)” kapsamında T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olmaları nedeni ile ilgili bakanlığın kararları doğrultusunda hareket edilmesine,
 5. Birimlerin 05 Ekim 2020 tarihine kadar staj, uygulama ve laboratuvar çalışmalarının nasıl yapılacağı hakkındaki kararları alarak web sayfaları vasıtasıyla öğrenciye duyurmalarına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirmelerine,

 

Ölçme ve Değerlendirme / Sınavlar:

 1. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı ile Yabancı Dil Muafiyet Sınavının, Arapça için İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, İngilizce için ise Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından salgından korunma, fiziki şartlar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze yapılmasına,
 2. Ara sınavlar ile mazeret sınavlarının, ilgili öğretim elemanının görüşü ve birim kurulunun kararı ile eş zamanlı sınav, sunum, ödev, rapor, araştırma, proje, sözlü vb. yöntemler kullanılarak yapılmasına,
 3. Yarıyıl sonu sınavı (final), bütünleme sınavı ve tek ders sınavının salgından korunma, fiziki şartlar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmiş guruplar halinde yüz yüze yapılmasına,
 4. Sınavlar ile öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaf ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak birimlerin yetkili kurullarınca belirlenen “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” doğrultusunda yürütülmesine,
 5. Birimlerin, hangi dersin ara sınav ile mazeret sınavının hangi yöntemle yapılacağı kararını 06 Kasım 2020 tarihine kadar alarak web sayfası vasıtasıyla öğrenciye duyurmalarına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirmelerine,

 

Lisansüstü Programlar:

 1. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarındaki derslerin ilgili anabilim dalı kurulu görüşü ve enstitü kurulu kararı ile salgından korunma, fiziki şartlar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak ve kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak yüz yüze yapılmalarına veya dijital imkânlar kullanılarak uzaktan eğitim yöntemiyle eş zamanlı (çevrimiçi, canlı ders) yapılmalarına,
 2. Tezsiz Yüksek Lisans programlarındaki derslerin, öğrenci sayısının fazla olması dolayısıyla, dijital imkânlar kullanılarak uzaktan eğitim yöntemiyle eş zamanlı (çevrimiçi, canlı ders) yapılmasına,
 3. Lisansüstü programlardaki yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavı, Doktora Yeterlilik sınavı ile doktora tez önerisi savunma sınavı ve tez izleme komitesine rapor sunumunun; kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması, salgın döneminde alınması gereken tedbirlerin alınması ve il dışından katılacak jüri üyelerinin video konferans yöntemiyle katılmasına imkân verilmesi şartıyla örgün eğitim çerçevesinde yüz yüze yapılmasına,
 4. Salgın döneminde Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği risk gurubu içerisinde bulunan lisansüstü öğrencileri ile öğretim elemanlarının 24. madde kapsamında alınan kararların dışında tutulmasına; bu durumdaki öğretim elemanı ve öğrenciler için söz konusu hususların dijital imkânlar kullanılarak yapılmasına,

 

karar verilmiştir.

Küresel salgın sürecinde öğrencilerimizin sağlığı açısından eğitim-öğretim faaliyetlerinin en verimli şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyor, kısa sürede ülkemizin geleceği ve üniversitemizin asıl varlık sebebi olan siz değerli öğrencilerimizle tekrardan buluşmayı diliyoruz.

Üniversitemiz akademik ve idari personeli ve öğrencileri ile kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü

 

 • Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Akademik Takvimlerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 • Güz Dönemi Akademik Birimlere Göre Eğitim-Öğretim Yöntemleri için lütfen tıklayınız.

 

 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )