RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
2020-2021 Eğitim-ÖğretimYılı Güz Yarıyılı Başarı Durumuna Göre Kurumlararası - Kurum İçi ve Yurtdışından Yatay Geçiş Başvuruları
21 Temmuz 2020 Salı

020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

 

 (Başarı durumuna göre kurumlararası - kurum içi ve yurtdışından yatay geçiş)

 

Yatay Geçiş; Yurt içi veya yurt dışında yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin kurum içi, yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları bünyesindeki aynı veya farklı düzeydeki diploma programlarına önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçişidir.

 

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Güz Yarıyılı

 Başvuru Tarihleri

04 - 14 Ağustos 2020

Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi

17 - 21 Ağustos 2020

Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi

25 Ağustos 2020

Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri

31 Ağustos – 02 Eylül 2020

Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri

07 - 08 Eylül 2020

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1

Üniversitemizin tüm Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının Yatay geçiş başvuruları 04-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

2

Başvuru Formu ve formda istenilen gerekli belgeler tamamlanmış olarak, ilgili Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç, Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine posta veya kargo yoluyla gönderilecek ya da şahsen teslim edilecektir. Posta veya kargo ile yapılan başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Birimlerin adresleri için tıklayınız.

3

 

Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine yurt içi (kurumlararası) kontenjanlarına başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak pandemiden dolayı yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim gören Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri başvurularını posta veya kargo ile yapabileceklerdir.

 

KONTENJANLAR

Kurumlar arası-kurum içi yatay geçiş kontenjanları (yurt içi başarı durumuna göre) ve yurtdışı yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Başvuru yapacağınız yatay geçiş şekline göre aşağıda belirtilen formu doldurmanız gerekmektedir.

 

a-  Yurt içindeki üniversitelerden Kurumlar Arası ve Kurum İçi yatay geçiş başvurusu yapacak adaylar için;

1

Başvuru formu (Doldurulup, çıktısı alınıp diğer belgeler eklenecektir)  Form için tıklayınız.

2

Not Döküm Belgesi (Transkript) (Tıp Fakültesine yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin transkriptlerinde Genel Akademik Not Ortalamalarının (GANO) 100 lük sistemdeki karşılığı belirtilmelidir.)

3

ÖSYS/YKS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı

4

Ders içerikleri (İnternet Çıktısı ise Onaylı Olması Gerekli Değildir.)

5

Disiplin ceza durum belgesi

6

Akademik ortalamaya göre sınıfında %10’a girildiğine ilişkin belge (varsa)

7

Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin öğrenim gördüklerine dair belge

 

   b-  Yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu yapacak adaylar için;

1

Başvuru formu (Doldurulup, çıktısı alınıp diğer belgeler eklenecektir)  Form için tıklayınız.

2

Not Döküm Belgesi (Transkript) (Aslı ve Türkçe  çevirisi onaylı) (Tıp Fakültesine yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin transkriptlerinde Genel Akademik Not Ortalamalarının (GANO) 100 lük sistemdeki karşılığı belirtilmelidir.)

3

ÖSYS/YKS internet çıktısı

4

Yurt dışı sınav sonuç belgesi (varsa yerleştirmede kullanılan)

5

Ders planı ve ders içerikleri  (Aslı ve Türkçe çevirisi onaylı)

6

Disiplin ceza durum belgesi (Aslı ve Türkçe çevirisi onaylı)

7

Yurt dışındaki üniversitenin YÖK tarafından tanındığına dair belge

8

Not Değerlendirme Sistemi (Aslı ve Türkçe çevirisi onaylı)

 

Kıbrıs’ta öğrenim gören öğrenciler Yurtdışı Yatay Geçiş Başvuru Formunu dolduracaklardır.

 

Yurtdışından yapılan başvurularda istenen evrakların Türkçe çevirilerinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı olmalıdır.

 

Birden fazla programa başvuru yapacak öğrenciler, başvuru yapacakları her program için başvuru evraklarını ayrı ayrı hazırlayarak ilgili akademik birime göndermeleri gerekmektedir.

 

Yatay Geçiş Yapılmasına engel olmadığına dair belge kayıtlarda istenecektir.

Yatay Geçiş için gerekli bazı şartlar aşağıda belirtilmiş olup, başvuruların değerlendirilmesi ve diğer hususlar hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki yönetmelik ve yönergenin ilgili maddeleri dikkatlice incelenmelidir.

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Senato Esasları Yönergesi

 

  KURUMLAR ARASI-KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ

 • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri için 100 üzerinden en az 75 (4 üzerinden 2,93), diğer programlar için 60 (4 üzerinden 2,29) olması şarttır.
 • Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde Değerlendirme Puanı kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yerleştirme puanının  %70’i ve başarı notunun  % 30’u toplanarak hesaplanır.
 • Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması, 4.00 üzerinden en az 3.00 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan diploma programlarına yatay geçiş için RTEÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun/İlahiyat Fakültesinin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında (100 üzerinden en az 70 puan veya muadili puan almış olması)başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puanı almış olmak şarttır.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.

 

 

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunan programlara başvuracak adaylar için, Yatay Geçiş Senato Esaslarının 5. maddesinin 2. fıkrasındaki şartları sağlayamayanlara daha sonradan ilan edilecek tarihte Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

 

YURT DIŞINDAN YATAY GEÇİŞ

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize yalnızca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının COVID 19 Salgını Nedeniyle Yurtdışından Yatay Geçiş Yapacak Öğrenciler İçin Yapmış Olduğu Düzenleme kapsamında yurt dışından öğrenci kabul edilecektir.

 

2020-2021 eğitim ve öğretim döneminden önce Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitime başlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde, dünyada yaşanan COVID-19 salgını dikkate alınarak, sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemindeki yatay geçiş işlemlerine mahsus olmak üzere bazı düzenlemeler yapmıştır.

 

KKTC'de bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversiteler ile programlarında kayıtlı olan öğrenciler bu düzenlemeden (COVID 19 Salgını Nedeniyle Yurtdışından Yatay Geçiş Yapacak Öğrenciler İçin Yapmış Olduğu Düzenleme) yararlanamayacaklardır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 27.05.2020 tarihli toplantısında alınan kararlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 • Başarı sırası şartı bulunan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık programlarında ise yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarında yurt içi yatay geçiş kontenjanının %50'sinin geçilmemesine; ancak Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluştan (Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de yer alan üniversitelerin programlarından yatay geçiş yapacak öğrenciler için ayrıca bu kontenjanın yurt içi yatay geçiş kontenjanı üst sınırına kadar kullanılabilmesine,
 • Öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda ÖSYS/YKS Yükseköğretim Programlan ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş işlemlerine ilişkin duyurudaki asgari ÖSYS/YKS Puanına veya muadil belgelere sahip olmasına; ancak yukarıdaki 2'inci maddede nitelenen üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler için bu şartın aranmamasına, ancak yurt dışı kontenjanından daha fazla başvuru olma durumunda öğrencilerin yurtdışındaki üniversitesine kabulde kullanılan belgesinin veya ÖSYS, YKS veya muadil belgelerin sıralama ölçütü olarak kullanabilmesine,
 • Anılan yönetmeliğin "Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz." biçimindeki 6'ıncı maddesi hükmünce yatay geçiş başvurulan kısıtlanmış olan öğrencilerin de, programa kayıt yaptırmadan sadece dil eğitimine devam edenler hariç olmak üzere, bu dönemde yatay geçiş başvurusu yapabilmelerine,
 • Anılan yönetmeliğin ll'inci maddesi ikinci fıkrasında yer alan "Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır." koşulunun hazırlık sınıfından birinci sınıfa başvuru yapacak öğrenciler için aranmamasına,
 • 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olduğu sınıf özelinde 100 üzerinden 60 not ortalamasını sağlayamayan öğrencilerin de başvuru yapabilmesine, yatay geçişinin kabul edilmesi halinde intibakının programın yeterli görülen ilgili sınıfına veya bir alt sınıfına olmak üzere başarılı olduğu dersler üzerinden yapılmasına,

 

 • Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarındaki herhangi bir programa kayıtlı olan öğrenciler ile yükseköğretim kurumunun bir programına kayıt yaptırmaksızın ilgili programın dil hazırlık sınıfına devam edenlerin yukarıda yer alan kontenjan kısıtlamalarına tabi olmaksızın, 3'üncü maddedeki ÖSYS/YKS puanına veya muadil belgelere sahip olmaları koşuluyla, yükseköğretim kurumlarımızın herhangi bir açık öğretim programına yatay geçiş başvurusu yapabilmelerine,

Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

 

KESİN KAYIT

 

Değerlendirme sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan adayların listesi 25 Ağustos 2020 tarihinde http://erdogan.edu.tr/  web adresinden ilan edilecektir.  Kesin kayıt yapmaya hak kazanan asil öğrenciler 31 Ağustos – 02 Eylül 2020; yedek öğrenciler ise 07 - 08 Eylül 2020 tarihleri arasında belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt için şahsen müracaat edeceklerdir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen yedek listedeki sıraya göre kayıtlar yapılacaktır.

 

 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )