RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Sürekli İşçi Alımı (Engelli-Eski Hükümlü veya TMY) Noter Kura Çekilişi Sonunda Belirlenen Asıl ve Yedek Listeler ile İstenilen Belgeler
14 Mart 2019 Perşembe
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İş–Kur üzerinden 04-08 Mart 2019 tarihleri arasında ilan edilen 3 (üç) adet engelli; 3 (üç) adet eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yaralanan statüsünde “sürekli işçi”  ilanına başvuranların 14 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen noter kura çekilişi sonrasında asıl ve yedek adayların listesi aşağıda belirtilmiştir.
 Asıl ve yedek listede bulunan adayların istenilen belgeleri 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 
İlgililere duyurulur.
 
Engelli Asıl ve Yedek Aday Listesi için tıklayınız.
Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların Asıl ve Yedek Aday Listesi için tıklayınız.
 
İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru/Atama Formu tıklayınız.
2- Nüfus cüzdanı aslı (idarece örneği alınacaktır),
3- Öğrenim belgesi (diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti mutlaka idarece görülecek ve örneği alınacaktır),
4- Resmi kuruma verilmek üzere talep edilen arşiv kayıtlı adli sicil kaydı,
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
6- Emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge,
7- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir),
8- Öncelik hakkına sahip, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde başvuru yapanların çalışabileceğine ilişkin sağlık raporu,
9- Engelli statüsünde istihdam edileceklerin ilgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından almış oldukları, doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu engelliler için sağlık kurulu raporu ile durumlarını belgelendirmeleri,
10- Eski Hükümlü statüsünde istihdam edileceklerin, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri,
11- Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde istihdam edileceklerin, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri,
12- Öncelik hakkına sahip olarak başvuru yapanların, öncelik hakkına sahip olduklarını gösterir belge ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )