Page 9 - 15.yıl katalog-2021
P. 9

eğitim öğretim binaları ile Geliştirme Vakfımızın desteğiyle  lisans, 16 yüksek lisans ve 6 doktora programı olmak üzere
       24 Blok ve 384 daireden oluşan Recep Tayyip Erdoğan  toplamda 97 farklı program varken, bu gün itibariyle 36 ön
       Üniversitesi Güneysu Konaklarını tamamlayarak hizmete  lisans, 44 lisans, 43 yüksek lisans ve 18 doktora programı
       açtık. Üniversitemizin 2013 yılında 169.050 metrekare  olmak üzere toplam 141 farklı programda eğitim öğretim
       olan kapalı alanını geçen 8 yıllık zamanda 260.653  faaliyeti devam etmektedir. Bu akademik birimlerde 2013
       metrekare artırarak 429.693 metrekareye çıkardık. Ayrıca  yılında; 6.682 ön lisans, 7.462 lisans, 269 uluslararası ve
       Üniversitemizin yeşil alanını da %97 oranında artırarak 337  887 lisansüstü öğrenci olmak üzere toplamda 15.031
       dönümden 664 dönüme çıkardık. Zihni Derin Külliyemizdeki  öğrenci eğitim öğretim görürken 2021 yılı itibariyle; 4.633
       arazi sorunu dolayısıyla ön tarafta deniz dolgusu yaparak 85  ön lisans, 11.839 lisans, 685 uluslararası ve 1.488 lisansüstü
       dönümlük bir alan oluşturduk. Bu alanı sosyal, sportif ve  öğrenci olmak üzere toplamda 18.645 öğrenci eğitim-
       rekreasyon alanı olarak projelendirdik ve yapım işi devam  öğretim görmektedir. Kaliteyi artırmaya yönelik faaliyetler
       etmektedir.                       çerçevesinde ön lisans öğrenci sayısı azaltılırken lisans
          Araştırma-geliştirme alt yapısını nitelikli hale  öğrenci sayısı %59, uluslararası öğrenci sayısı %159, yüksek
       getirdik… Yurt içinde ve yurt dışında tercih edilen bir  lisans öğrenci sayısı %59 ve doktora öğrenci sayısı da %143
       üniversite olmanın şartlarından biri de nitelikli bir ar-ge  oranında artırılmıştır.
       alt yapısına sahip olmaktır. Ar-ge alt yapısını güçlendirmek  Akademik kadromuzda da nicelik ve nitelik olarak önemli
       anlamında; Tıp Fakültesi Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi,  gelişmeler oldu. Bu çerçevede 2013 yılında 38 Profesör, 54
       Ziraat Fakültesi Külliyesine mini çay fabrikası, Karadeniz  Doçent, 217 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere 532 akademik
       Araştırma Gemisi, 143.601 basılı ve 252.675 elektronik  personelimiz varken, 2021 yılı itibariyle 103 profesör, 119
       kitaba sahip modern bir kütüphane, su ürünleri araştırma  Doçent, 295 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere 1.217 akademik
       merkezi ile su ürünleri müzesi, teknoloji transfer ofisi, proje  personel Üniversitemizde görev yapmaktadır. Son 8 yıllık
       ofisi ve ön kuluçka merkezi gibi ar-geye yönelik birçok  zaman zarfında Profesör sayısı %171, Doçent sayısı %120,
       adım attık ve alt yapı kurduk. Yine bu anlamda Türk-Alman  toplam öğretim üyesi sayısı %67 ve akademik personel sayısı
       Üniversitesi ile ortak olarak kurduğumuz teknokentin inşaat  da %129 oranında artırılmıştır.
       çalışmaları devam etmektedir.                  Akademik performans ve başarı açısından önemli
          Akademik kadro ile öğrenci sayısını nicelik ve  bir noktaya geldik… Eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme
       nitelik olarak geliştirdik… Geçen zaman zarfında nitelikli  alt yapısını nitelikli hale getirmek için yaptıklarımız ile
       öğrenci sayısını artırmak için ön lisans programlarını  akademik üretime vermiş olduğumuz destekler sayesinde
       belli oranda azaltırken lisans, yüksek lisans ve doktora  Üniversitemiz akademik performans ve başarı açısından
       programlarının sayısını gözle görülür bir şekilde artırdık. Bu  yurt içinde ve yurt dışında isminden söz ettiren bir noktaya
       bağlamda; Üniversitemizde 2013 yılında 44 ön lisans, 31  gelmiştir. SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI kapsamına giren dergilerde;
                                 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14