Page 10 - 15.yıl katalog-2021
P. 10

2006 yılında 15 ve 2013 yılında 248 uluslararası yayını  değerlendirme aşamasındadır. Ayrıca Türkiye Bilimler
        bulunan Üniversitemiz, 2020 yılında 405 yayına ulaşmıştır.  Akademisi (TÜBA) tarafından yayınlanan 2020 Türkiye Bilim
        Yine atıf sayımız da 2013 yılında 1269 iken 2020 yılında  Raporu’na göre Üniversitemiz, akademik verimlilik ve yayın
        5855’e yükselmiştir.                  yapma oranı açısından tüm üniversiteler arasında 37. sırada
            Üniversitemiz 2018 yılında Türkiye Bilimsel ve  yer almaktadır.
        Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından en    Bölgemize de katkı sunuyoruz… Son yıllarda her
        çok projesi onaylanan 28. Üniversite; 2020 yılında da,  alanda büyük gelişim ve atılım gösteren Üniversitemizin
        TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini  ilimiz ve bölgemiz için en değerli ve en önemli gelişmesi,
        Destekleme Programı (1001) sonuçlarına göre ülkemizdeki  Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim
        tüm üniversiteler arasında en çok projesi kabul edilen 14.  Kurulu’nun birlikte yürütmüş oldukları Bölgesel Kalkınma
        Üniversite oldu. Yine 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık  Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi
        proje karnesi açısından ise RTEÜ, tüm üniversiteler arasında  kapsamında “çay” alanında ihtisaslaşmaya hak kazanmış
        41. sırada yer alırken, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon  olmasıdır. Yeni YÖK anlayışının büyük önem verdiği bu
        Farklılaşması ve İhtisaslaşma kapsamındaki üniversiteler  projeyle ilimiz ve bölgemizin en önemli ticari ürünü olan çay
        arasında da birinci oldu.                konusunu ele aldık. Çayın gelecek kuşaklara daha güçlü bir
            Üniversitemizin bilimsel alandaki başarıları kısa  şekilde aktarılması ve sektörün dünya ile rekabet edecek
        sürede ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının  hale gelmesi için çay gen havuzu kurmak gibi birçok proje
        değerlendirmelerine de yansıdı. ODTÜ University Ranking  başlattık.
        By Academic Performance (URAP) araştırma laboratuvarının    Teşekkürler… Kurumsallaşan yapısı ile ulusal ve
        yapmış olduğu değerlendirmeye göre Üniversitemiz,  uluslararası alanda birçok başarıyı elde eden, nitelikli eğitim-
        Türkiye’de 2000 yılından sonra kurulan 95 üniversite  öğretim stratejisiyle girişimci ve özgüven sahibi bireyler
        arasında 12. sırada yer almaktadır. Londra merkezli  yetiştiren, bölgesinden başlayarak ülkemizin kalkınmasına
        araştırma kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından  değer katan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi geleceğe
        yapılan değerlendirmeye göre RTEÜ, dünyanın en iyi ilk  emin adımlarla kararlı bir şekilde yürümektedir. “Bilgi ve
        1500 üniversitesi arasında yer almaktadır. 93 ülkeden 1500  Değer Üreten Üniversite” olma yolunda niceliksel büyümeyi
        üniversiteyi içeren 2021 Dünya Üniversite Sıralamasına  niteliksel gelişmeyle birlikte gerçekleştiren Üniversitemizin,
        Türkiye’den 43 üniversite girebildi. Webometrics Dünya  bilineni tekrar eden değil, yenileri ortaya koyan, ulusal
        Üniversite Sıralamasında da 2015-2020 yılları arasında  ve uluslararası platformda tercih edilen bir üniversite
        7171 basamak birden yükselerek 2817 sırada yerini  olma hedefine doğru hızlı bir şekilde ilerlemesinde çok
        almıştır. Yine 2013 yılında hiçbir patenti ve faydalı modeli  önemli katkıları olan ve Üniversitemizin gelişmesiyle
        olmayan Üniversitemizin bu gün itibariyle 19 patenti ve  yakından ilgilenen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
        4 faydalı modeli tescillenmiş ve çok sayıda başvurusu da  Tayyip ERDOĞAN olmak üzere; ülkemizin gelişmesine ve                                  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15